REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki w GDAŃSKU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki
w GDAŃSKU, dalej zwanym T.C.S.

2. Szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych przez organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej T.C.S. : www.szkolenia-tcs-gdansk.pl

3. Koszty dojazdu uczestnika / uczestniczki szkolenia pokrywa instytucja zgłaszająca lub uczestnik indywidualnie.

4. Szkolenia mogą być współfinansowane ze środków publicznych.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w szkoleniu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. W przypadkach przewidzianych umową uczestnicy przedstawiają T.C.S. skierowanie na szkolenie, wydane przez instytucję lub firmę zamawiającą szkolenie.

3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia szkolenia, wydania certyfikatów i zaświadczeń, oraz niniejszego regulaminu.

4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego, na szkolenie organizowane przez T.C.S. zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacji ze szkolenia organizowanego przez T.C.S., max. do trzech dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do T.C.S. pismo informujące
o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres info@szkolenia-tcs-gdansk.pl . W przypadku uczestnika kierowanego na szkolenie przez instytucję lub firmę zewnętrzną, informację o rezygnacji ze szkolenia należy skierować do instytucji kierującej na szkolenie.

2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do T.C.S.

3. W przypadku wpłynięcia maila do T.C.S. w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

4. T.C.S. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia organizowanego przez T.C.S, z winy organizatora, firma niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci opłatę za szkolenie.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie w każdym dniu jego trwania – co jest jednoznaczne z akceptacją harmonogramu szkolenia.

2. Warunkiem ukończenia kursku jest obecności na mim 80% zajęć, chyba, że umowa
z zamawiającym stanowi inaczej.

3. T.C.S. zapewnia uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe, pomoce naukowe.

4. W przypadkach przewidzianych w umowie T.C.S. zapewnia catering konferencyjny, bądź catering obiadowy.

5. Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu lub egzaminu, przewidzianego w programie szkolenia.

6. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu a po zdaniu egzaminu, odpowiedni certyfikat.

7. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych, zaświadczeń i certyfikatów.

8. T.C.S. zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osób,

a) które na szkoleniu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających

b) ich zachowanie jest niezgodne z powszechnie przyjętymi normami etycznymi
i moralnymi

c) ich zachowanie uniemożliwia prowadzenie szkolenia zgodnie z jego planem

d) ich zachowanie jest agresywne, lub noszące znamiona mobbingu bądź dyskryminacji w stosunku do współuczestników lub trenerów prowadzących zajęcia

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez T.C.S. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez T.C.S. w materiałach dotyczących szkolenia zamówionych przez instytucję lub firmę kierującą, bądź relacjach ze szkolenia zawartych na stronie internetowej
i Facebooku T.C.S.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. T.C.S. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzane zmiany będą natychmiastowo publikowane na stronie internetowej T.C.S.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.