W ramach BUR PARP zarówno osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do szkolenia.

Trójmiejskie Centrum Szkoleń jest firmą zarejestrowaną, jako dostawca usług, w Biurze Usług Rozwojowych, w związku z czym istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niektóre nasze szkolenia.

W chwili obecnej, ze względu na opóźniony wybór operatorów  projektów w województwie pomorskim, dofinansowanie będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2024r.

Jeżeli nie jesteś z województwa Pomorskiego, nie jest to przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania Twojego szkolenia. Wybierz odpowiednie dla siebie szkolenie, lub skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie lub Twojej firmy szkolenie dedykowane. Następnie wybierz operatora ze swojego województwa i zgłoś potrzebę dofinansowania.

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/dofinansowania-bur

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń w BUR przez nas prowadzonych

Co roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza Priorytety Wydatkowania KFS oraz Plan Wydatkowania Środków.

 W 2024 roku  priorytety ustalono jak poniżej :

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Pozyskiwanie środków z KFS polega na złożeniu wniosku o dofinansowanie danego szkolenia w ramach  konkursów ogłaszanych przez Urzędy Pracy. Dofinansowanie przeznaczone jest dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników na umowę o pracę.

KFS NA 2024 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ORAZ PRIORYTETY WYDATKOWANIA

DECYZJA Nr 11/2023 MINISTER RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

CERTYFIKAT NR 480189